Ukrainian English Russian

Шановні здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти  освітніх програм «Економіка і управління підприємством» та «Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства»

   Відповідно до навчального плану, ви маєте можливість вибрати одну із дисциплін вибіркових курсів. За додатковою інформацією звертайтеся до деканату та кафедри економіки і організації виробництва. 

 КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ КУРСІВ

Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 051-Економіка

освітня програма «Економіка і управління підприємством» 

ВИБІРКОВИЙ КУРС 1 (9 СЕМЕСТР)

Іноземна мова

Автор курсу: Марія Сотер, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Анотація курсу. Метою курсу є набуття студентами-магістрами іншомовної професійно-комунікативної компетенції з метою оволодіння комунікативними стратегіями і механізмами, необхідними для забезпечення ефективної комунікативної взаємодії у побутовій, навчальній, виробничій та культурній сферах, вміння користуватися фактами мови і мовлення для реалізації різних цілей спілкування.

Обґрунтування курсу. Курс передбачає ознайомлення студентів-магістрів із стратегіями і механізмами для досягнення взаєморозуміння і успішної взаємодії з носіями мови, яка вивчається, у відповідності до норм і культурних традицій в умовах прямого і опосередкованого контактів. У результаті вивчення цієї дисципліни студент зможе усно та письмово представляти власні наукові результати відповідно до вимог Європейських стандартів, долучатись до участі у різного роду наукових проектах, грантах, стажуваннях тощо. Предмет курсу включає в себе опанування лексичними, граматичними та стилістичними особливостями наукового дискурсу з метою забезпечення успішної професійної та наукової реалізації студентів.

ПРАКТИКУМ З ІНОЗЕМНОГО НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Автор курсу: Марія Сотер, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Анотація курсу. Мета курсу передбачає набуття студентами-магістрами іншомовної професійно-комунікативної компетенції з метою забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах.

Обґрунтування курсу. Курс спрямований на оволодіння навичками говоріння в межах наукової комунікації (участь у конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах, круглих столах, різного роду обговореннях тощо), аудіювання (розуміння лекцій, доповідей, дебатів тощо), читання і розуміння спеціальних текстів, письмо (написання доповідей, конспектів, рецензій, анотацій, наукових тез, рефератів, звітів, ділових листів тощо).

Пропонується магістрам для набуття необхідних компетенції для рівня володіння англійською мовою Рівня С1.

 

ВИБІРКОВИЙ КУРС  3 (9 СЕМЕСТР)

Педагогіка вищої школи /  Європейський та освітній простір  

Автор курсу: Марина Ковалик, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу. Метою вибіркової дисципліни «Педагогіка вищої школи» є формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації освітнього процесу, професійної спрямованості й особистісної концепції викладацької діяльності у закладі вищої освіти, що дасть змогу аналізувати педагогічні ситуації й приймати педагогічно доцільні рішення. 

Обґрунтування курсу.  Курс «Педагогіка вищої школи» належить до переліку дисциплін вільного вибору магістранта. Він спрямований на формування у майбутніх викладачів адекватного розуміння освітнього процесу, як організації взаємодії суб’єктів спільної діяльності – викладача і студента, в процесі якої здійснюється взаємовплив один на одного. Тематика, зміст курсу орієнтовані на оволодіння знаннями, уміннями організації освітнього процесу у закладі вищої освіти у напрямі професійного та особистісного розвитку молодої людини. 

Цілі курсу – розвиток у магістрантів позитивної мотивації професійної діяльності викладача та системи знань, умінь організації освітнього процесу відповідно до концептуального бачення власної викладацької діяльності.

ВИБІРКОВИЙ КУРС 4 (9 СЕМЕСТР)

Соціально-комунікативні технології/ Social-communicationtechnologies

Автор курсу: Адабір Алла, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Анотація курсу. Метою викладаннянавчальної дисципліни є формування системи знань про технології комунікації, їх ефективність; передбачає акцентування  новітнього погляду на умовах і критеріях ефективної комунікації, формуванні знань про ідеальну модель ефективного спілкування в умовах соціальних комунікацій,  на аналізі проблеми маніпулювання масовою свідомістю, на громадських зв’язках у суспільстві, які швидко глобалізуються завдяки використанню сучасних технологій у сфері інформаційної діяльності, формуванні знань щодо функцій, принципів, завдань і технологій СК, понятті, сутності та типології інформації і комунікації, їх функцій у суспільстві; напрямів, видів інформаційної діяльності, інформаційних ресурсів; психологічних складових процесу обміну інформацією; розумінні можливостей застосування маркетингових та іміджевих стратегій у сфері соціальних комунікацій.

Завдання навчальної дисципліни  - допомогти здобувачам освіти оволодіти сучасними методами досягнення соціально-комунікативного ефекту, усвідомити впливи та можливості новітніх технологій у масових комунікаціях, засвоїти  науковий потенціал галузі соціальних комунікацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти  повинен розуміти зміст поняття «комунікація», «соціальна комунікація», «соціально-комунікативний ефект», умови й критерії ефективної соціальної комунікації,  технології створення комунікативних ефектів у соціальній комунікації, види соціальних комунікації, лінгвістичні норми комунікативної ефективності для різних типів комунікації, характеристики цільової аудиторії, а також уміти аналізувати матеріали з позиції використання соціальних комунікаційних ефектів.

 

Філософія науки та інноваційного розвитку

Автор курсу: Букіна Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально – гуманітарних дисциплін ПФ НУК імені адмірала Макарова

Анотація курсу. Україна стала перед необхідністю модернізації науково-технічного базису суспільства та самої науки, створення умов для постіндустріального розвитку суспільного виробництва. Це передбачає утворення такої інфосфери науки, котра була б здатна на розширеній основі продукувати інновації та впроваджувати інноваційні технології у всі сфери суспільної життєдіяльності.

            Курс зосереджується на ознайомленні здобувачів вищої освіти з основами філософії наукового пізнання, формування знань у галузі філософії і методології науки, знайомство з практичним застосуванням науково-методологічних знань у майбутній професійній діяльності, ознайомлення з інноваційними підходами у науковій діяльності. Заняття направлені на поглиблення, розширення, інтеграцію знань з дисциплін; ознайомлення з основними напрямами та актуальною проблематикою філософії науки та інноваційного розвитку.

Обґрунтування курсу. Курс направлений на формування культури здобувача вищої освіти як складової частини високого рівня професіоналізму. Орієнтуватися в сучасних інноваційних технологіях; працювати з першоджерелами; вільно використовувати термінологію з науки та інновацій, застосовувати в повсякденній практиці знання, отримані під час вивчення курсу; вміти висловлювати власну думку з інноваційних питань та аргументувати.

Програма навчальної дисципліни включає наступні теми: Філософія науки та інноваційного розвитку як галузь філософського знання. Історичні етапи становлення і розвитку філософії науки та інноваційного розвитку. Позитивізм – методологічна основа філософії науки та інноваційного розвитку. Аналітична філософія. Наука в культурі та житті людини. Динаміка науки: філософське розуміння. Сутність наукового пізнання. Структура наукового пізнання. Сучасна філософія пізнання: основні категорії і принципи. Логіка і методологія наукових досліджень. Методи і форми наукового пізнання. Новітні методології наукового пізнання. Етика сучасного науковця. Сучасна наукова картина світу.

 

 

 

ВИБІРКОВИЙ КУРС 4  (9 СЕМЕСТР)

Фінансовий менеджмент / Financial management

Автор курсу: Лариса Гришина, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і організації виробництва

Анотація курсу. В межах курсу здобувачі вищої освіти ознайомляться з основами організації управління фінансами підприємств, визначення оптимального розміру первісного капіталу на день відкриття  підприємства, управління основним та оборотним капіталом  підприємства, визначенням вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

Курс зосереджується на основах аналізування  економічного середовища діяльності підприємства та визначення його  впливу на фінансові результати суб’єктів господарювання, на загальних підходах до управління грошовими потоками підприємства та його оборотними активами, обґрунтуванні вибору ефективних методів управління фінансами підприємства. У цілому, при проведенні навчання, окрім лекційних занять, на практичних заняттях застосовуються:  ділові ігри – розгляд прикладів, під час яких магістранти отримують ролі в діловій ігровій ситуації та аналізують наслідки прийнятих рішень у процесі управління фінансами підприємства; навчальні ситуації – реальні або придумані ситуації із завданнями для економічного оцінювання грошових потоків підприємства на основі обґрунтованої системи показників;  моделювання – відтворення реальних умов та певної ситуації щодо управління фінансовою діяльністю підприємства.

Обґрунтування курсу. Курс спрямований на формування у магістрантів компетентностей в області управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємства, управління інвестиціями, внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування, вирішення основних проблем і перспектив розвитку фінансового  менеджменту в контексті сталого  розвитку економіки. Причому магістранти мають можливість оволодіти новими підходами щодо антикризового фінансового управління підприємством, системи раннього попередження та прогнозування банкрутства, фінансової санації та реструктуризації підприємства.

Курс призначений для здобувачі вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

 

Інвестиційний менеджмент /  Investmentmanagement

Автор  курсу: Ірина Хмарська,  кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри економіки  і організації виробництва.

Анотація курсу. В ході вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти ознайомляться з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами інвестиційного менеджменту; набудуть практичних навичок по оволодінню методичним інструментарієм інвестиційного менеджменту; ознайомляться з  методами  та інструментами  інвестиційного проектування; здійснять аналіз зарубіжних концепцій та сучасних вітчизняних підходів відносно управління фінансовими інвестиціями. Студенти засвоять знання з інвестиційної діяльності та механізму інвестування. Здобувачі,  які вивчатимуть курс набудуть навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства.

 

Обгрунтування курсу. Процес вивчення курсу направлений на формування у студентів наступних компетенцій:

-          вміння досліджувати та аналізувати  економічні процеси як на мікро так і на макрорівнях;

-          вміння формувати  навички  вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів;

-          освоєння методів ранжування та критеріїв оптимізації інвестиційних проектів;

-          формування навичок роботи з портфелем цінних паперів та розробка стратегій управління в інвестиційному середовищі.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

 

Корпоративне управління /

Corporativemanagement

Автор курсу: Лілія Філіпішина, доктор економічних наук, професор кафедри економіки і організації виробництва.

Анотація курсу. У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності корпоративного управління та організаційно-правових ознак корпоративних структур; типів господарських товариств та особливостей корпоративної реструктуризації економіки України.

Курс зосереджується на оволодінні теоретичними знаннями щодо діяльності корпоративних підприємств; методах оцінювання корпоративної організаційної структури управління та методиках внесення пропозицій щодо прийняття управлінських рішень у галузі забезпечення фінансових потреб підприємства. Мета курсу – надати знання про систематизацію знань здобувачів вищої освіти та поглиблене вивченні основних теорій корпоративного управління, опанування прийомів і методів управління корпоративними підприємствами, спрямованих на прийняття найбільш ефективних управлінських рішень.

Обґрунтування курсу. Курс спрямований на формування компетентностей  в області сутності, принципів та моделей корпоративного управління, місця корпоративного управління в загальній системі управління підприємством, чинного законодавства України з корпоративного управління, зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на систему корпоративних відносин типів, категорій та характерних ознак акцій як пайових цінних паперів, процедури випуску цінних паперів, органів корпоративного управління та учасників корпоративних відносин, методів та засобів прийняття управлінських рішень у системі корпоративного управління.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

.

ВИБІРКОВИЙ КУРС 5  (10 СЕМЕСТР)

Оцінка та управління вартістю підприємства /

Valuation and cost management of the enterprise

Автор курсу: Лариса Гришина, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і організації виробництва

Анотація курсу. В межах курсу здобувачі вищої освіти ознайомляться зі специфікою та методичними основами оцінки вартості підприємства, сутністю управління вартістю підприємства, його складових елементів.

 Курс зосереджується на основах системи управління вартістю підприємства, організації оцінки вартості підприємства, специфіки впровадження внутрішньогосподарських важелів управління вартістю підприємства та необхідності фінансового контролінгу в системі управління вартістю підприємства. У цілому, при проведенні навчання, окрім лекційних занять, на практичних заняттях застосовуються:  розгляд «кейсів», а також передової практики;  ділові ігри – розгляд прикладів, під час яких магістранти отримують ролі в діловій ігровій ситуації та аналізують наслідки прийнятих рішень; навчальні ситуації – реальні або придумані ситуації із завданнями для економічного оцінювання вартості підприємств на основі обґрунтованої системи показників;  моделювання – відтворення реальних умов та певної ситуації щодо управління вартістю підприємства.

Обґрунтування курсу. Курс спрямований на формування у магістрантів компетентностей в області оцінювання вартості підприємства в сучасних умовах господарювання; розв’язування конкретних задач, пов’язаних з розробленням заходів щодо збільшення величини вартості підприємства; обґрунтування напрямів та шляхів зростання вартості компанії. Причому магістранти мають можливість оволодіти новими підходами щодо управління відновленням вартості підприємств-банкрутів.

Курс призначений для здобувачі вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ/ Costmanagement

Автор курсу: Наталя Мігай, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і організації виробництва

Анотація курсу. Предметом вивчення курсу є теоретико-методичні засади управління витратами та калькулювання собівартості промислових підприємств.

Вивчення дисципліни дозволить здобувачу вищої освіти отримати знання та навички щодо застосування показників оцінювання економічних, організаційних, інвестиційних, фінансових та інших видів витрат; здійснення необхідних розрахунків планування та прогнозування витрат підприємства; визначення перспектив розвитку підприємства в умовах оптимізації обсягу та структури витрат; контролю за формуванням та використанням ресурсів підприємства з метою забезпечення його ефективного функціонування у поточній та майбутній перспективі.

Обґрунтування курсу. Курс спрямований на формування у здобувачів вищої освіти компетентностей у сфері узагальнення інформації про суб’єкти і об’єкти виробничої діяльності підприємства, особливостей розвитку виробничої системи з метою зниження операційних витрат, здатності досліджувати процес формування і використання витрат підприємства.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції  /

Productqualityandcompetitivenessmanagement

Автор курсу: Лілія Філіпішина, доктор економічних наук, професор кафедри економіки і організації виробництва.

Анотація курсу. В межах курсу здобувачів вищої освіти спрямовано на формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок в управлінні якістю продукції (послуг) та конкурентоспроможністю фірм, підприємницьких структур, торгівельних організацій та ін. суб’єктів господарювання у сучасних економічних умовах.

Курс зосереджується на пошуку та обґрунтуванні управлінських рішень щодо забезпечення якості продукції, її конкурентоспроможності та конкурентоспроможності суб’єкта підприємництва

Обґрунтування курсу. Курс спрямований на формування компетентностей, а саме: оцінювання конкурентного середовища фірми та позиції конкурентів на ринку; визначення потенціалу конкурентоспроможності фірми та його складових; використовування чинників якості і конкурентоспроможності для створення конкурентних переваг фірми; управляти ланцюжком цінностей фірми; розробляти та реалізовувати програми щодо підвищення якості продукції та конкурентоспроможності підприємницьких структур; використовувати сучасні моделі управління якістю і конкурентоспроможністю фірми та оцінювати їх ефективність.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ КУРСІВ

Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 051-Економіка

освітня програма «Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства»

 ВИБІРКОВИЙ КУРС 1 (9 СЕМЕСТР) 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Автор  курсу: Наталя Козіцька,  кандидат економічних  наук.

Анотаціякурсу

            Фінансовий аналіз як освітня компонента інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Економічна статистика», «Бухгалтерський облік», «Звітність підприємства», «Облік в зарубіжних країнах», «Міжнародна економіка» тощо  та має логічний та змістовно-методичний взаємозв’язок з іншими дисциплінами ОПП. 

         В процесі вивчення курсу:

- формується  цілісна система знань щодо методології оцінювання організації фінансового аналізу;

 - вивчаються принципи організації, методики й технології процедур фінансового аналізу, форми проведення фінансового аналізу; методика і організація внутрішнього та зовнішнього фінансового аналізу платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, грошових коштів та їх потоків, ефективності використання капіталу підприємства; використання інформації фінансового аналізу в управлінні підприємством.

Обгрунтування курсу

 Курс передбачає формування у здобувачів вищої освіти наступних професійних компетентностей:

знання: сутність, класифікаційні аспекти та сфера використання фінансового аналізу. Методи та інструменти за всіма складовими фінансового аналізу;

 вміння: формувати, читати та використовувати фінансову звітність підприємства для виконання аналітичних процедур. Розрахунок коефіцієнтів та показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, формування аналітичних висновків;

 комунікація: здатність до проведення фінансового аналізу суб’єкта господарювання;

 автономність та відповідальність: аналіз фінансового стану підприємства з викорис­танням відповідних методик та формування аналітичних висновків.

Курс запропонований здобувачам вищої освіти спеціальності.

051 «Економіка», ОПП «Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства».

 

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор  курсу: Наталія Гавриленко,  кандидат економічних  наук, доцент.

Анотація курсу

Завданнями  курсу «Стратегічний аналіз» є: засвоєння сутності й особливостей стратегічного аналізу на підприємстві; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки  стратегічних  планів,  проектів  і  програм;  створення  системи стратегічного  управління  та  забезпечення  її  ефективного  функціонування  у динамічному  ринковому  середовищі,  використовуючи  методи  стратегічного аналізу;  ознайомлення  з  вітчизняним  і  зарубіжним  досвідом  застосування стратегічного аналізу.

Обгрунтування курсу

Курс передбачає формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей:

знання: теоретичних передумов та сфери використання стратегічного аналізу; методів, прийомів та методики аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища;

          вміння: використовувати методику аналізу стану конкуренції на ринку та оцінки конкурентоспроможності підприємства; аналізувати ефективність виробничих, маркетингових, фінансових і інвестиційних стратегій;

 комунікація: володіти навичками побудови ефективно діючого організаційного, фінансово-економічного, соціально-психологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного аналізу;

автономність та відповідальність: донесення об'єктивної інформації до управлінського персоналу; обґрунтування власної позиції щодо професійного судження.

Курс запропонований здобувачам вищої освіти спеціальності.             

051 «Економіка», ОПП «Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства».

 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Автор курсу: Лілія Філіпішина, доктор економічних наук, професор кафедри економіки і організації виробництва.

Анотація курсу. 

У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності корпоративного управління та організаційно-правових ознак корпоративних структур; типів господарських товариств та особливостей корпоративної реструктуризації економіки України.

Курс зосереджується на оволодінні теоретичними знаннями щодо діяльності корпоративних підприємств; методах оцінювання корпоративної організаційної структури управління та методиках внесення пропозицій щодо прийняття управлінських рішень у галузі забезпечення фінансових потреб підприємства. Мета курсу – надати знання про систематизацію знань здобувачів вищої освіти та поглиблене вивченні основних теорій корпоративного управління, опанування прийомів і методів управління корпоративними підприємствами, спрямованих на прийняття найбільш ефективних управлінських рішень.

Обґрунтування курсу.

 Курс спрямований на формування компетентностей  в області сутності, принципів та моделей корпоративного управління, місця корпоративного управління в загальній системі управління підприємством, чинного законодавства України з корпоративного управління, зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на систему корпоративних відносин типів, категорій та характерних ознак акцій як пайових цінних паперів, процедури випуску цінних паперів, органів корпоративного управління та учасників корпоративних відносин, методів та засобів прийняття управлінських рішень у системі корпоративного управління.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

  

 ВИБІРКОВИЙ КУРС 2 (10 СЕМЕСТР) 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ

Автор  курсу: Олена Грищенко,  кандидат економічних  наук.

Анотація курсу

Під час вивчення курсу «Бухгалтерський облік в управлінні» здобувачі вищої освіти:

- знайомляться з концептуальними засадами використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління діяльністю економічного суб’єкта;

- набувають вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку як інформаційно-комунікаційної системи в системі управління підприємством;

- формують професійні судження у сфері бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, при розробці та реалізації стратегії економічного суб’єкту.

Обгрунтування курсу

Процес вивчення курсу направлений на формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей:

знання концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління діяльністю економічного суб’єкта; теорії, методології та практики формування облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством; теоретичних, методичних та практичних засад використання облікової інформації як інформаційного джерела в управлінні діяльністю економічного суб’єкта;

 вміння:  організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу; визначати існуючі та потенційні інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством

 комунікація: здатність консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, наданої в бухгалтерських документах; застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством;

 автономність та відповідальність: прийняття управлінських рішень та формування професійних суджень  про побудову й трансформацію системи бухгалтерського обліку для потреб управління підприємством.

 Курс запропонований здобувачам вищої освіти спеціальності.

051 «Економіка», ОПП «Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства».

 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Автор  курсу: Наталя Козіцька,  кандидат економічних  наук.

Анотаціякурсу

Основним завданням курсу є надання здобувачам вищої освіти інформації щодо основних положень Міжнародних стандартів фінансової звітності; складу фінансової звітності; підходів до визнання та розкриття статей фінансових звітів; вибору та встановлення облікових політик і облікових оцінок.

Теоретична частина курсу спрямована на ознайомлення здобувача з основними поняттями та сутністю міжнародних стандартів фінансової звітності, порядком та умовами їх застосування, порівняння національних стандартів обліку і звітності з міжнародними тощо. Практична частина – реалізувати та закріпити ці знання в процесі виконання відповідних практичних завдань та виробничих ситуацій.

Обгрунтування курсу

Курс передбачає формування у здобувачів вищої освіти наступних професійних компетентностей:

знання: розуміти місце і значення МСФЗ в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації; усвідомлювати концептуальні основи переходу до застосування міжнародних стандартів фінансової звітності; володіти знаннями з здійснення облікових процедур по формуванню фінансової звітності за міжнародними стандартами;

 вміння: демонструвати перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності; володіти знаннями та навиками відображення у фінансовій звітності об’єктів  обліку;

 комунікація: вести дискусію з питань переходу до застосування міжнародних стандартів фінансової звітності;  здійснювати презентацію результатів дослідження; донесення об'єктивної інформації до управлінського персоналу; обґрунтування власної позиції щодо професійного судження.

 автономність та відповідальність: здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності; індивідуальна відповідальність за результати виконаних завдань у навчанні.

Курс запропонований здобувачам вищої освіти спеціальностію.

051 «Економіка», ОПП «Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства».

 

ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Автор  курсу: Олена Грищенко,  кандидат економічних  наук.

Анотація курсу

Сучасний розвиток суспільства обумовив появу звітності, яка поєднує фінансову й не фінансову інформацію і орієнтована на підвищення якості взаємодії із зацікавленими сторонами щодо здатності суб’єкта господарювання генерувати вартість. Відповідно, виникла необхідність в зібранні та поданні не фінансової інформації у стандартизованому або не стандартизованому вигляді. Метою курсу Інтегрована звітність є підготовка до виконання професійних обов’язків фахівця з надання і розкриття такої інформації.

Обгрунтування курсу 

Курс передбачає формування у здобувачів вищої освіти наступних професійних компетентностей:

знання: стану та розвитку корпоративної соціальної відповідальності; стандартів соціально-екологічного звітування; процесу розробки інтегрованої звітності; вимог до складу, структури та змісту інтегрованих звітів

 вміння:  застосовувати принципи підготовки інтегрованих звітів; організовувати процес складання інтегрованих звітів.

 комунікація: працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів; налагодження комунікаційних зв’язків та міжособистісних взаємодій під час вирішення поставлених завдань.

 автономність та відповідальність: здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності; індивідуальна відповідальність за результати виконаних завдань у навчанні.

Курс запропонований здобувачам вищої освіти спеціальності.      

051 «Економіка», ОПП «Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства».