Ukrainian English Russian

Інженерно-економічний факультет являється структурним підрозділом Первомайського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

На факультеті забезпечена ступенева підготовка фахівців, що передбачає продовження навчання після одержання  освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до рівня «бакалавр» та «магістр» денної та заочної форм навчання.   

Інженерно-економічний факультет здійснює підготовку за спеціальностями: 

- економіка;

- облік і оподаткування;

- підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

- прикладна механіка;

- теплоенергетика;

- енергетичне машинобудування.

 До складу інженерно-економічного факультету входять кафедри: 

- кафедра «Економіки, обліку та підприємництва»;

- кафедра «Cоціальних та загальнотехнічних дисциплін»;

- кафедра «Теплоенергетики та технології машинобудування»;

- кафедра «Енергетичного машинобудування».

На факультеті постійно проводиться робота з удосконалення навчального процесу з метою відкриття нових спеціальностей, напрямів навчання, що дозволяє розширювати та пристосовувати до потреб ринку праці підготовку фахівців для потреб економіки та промисловості.

За ініціативою факультету проводяться Всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції, відбуваються засідання круглих столів, семінарів, форумів. Щорічно проводяться конкурси на кращі роботи серед молодих вчених студентської спільноти, зокрема, конкурс бізнес-планів «Місто очима молоді».

 Після закінчення ПННІ НУК імені адмірала Макарова випускники мають можливість отримати диплом бакалавра або магістра державного зразка, який надасть можливість працювати на  промислових підприємствах, в державних установах, інвестиційних і страхових компаніях, банках, науково-дослідних інститутах, у промисловості, торгівлі, будівництві, малому та середньому бізнесі, а також у структурних підрозділах підприємств, які здійснюють маркетингову, зовнішньоекономічну, збутову, аналітичну та іншу діяльність.