Ukrainian English Russian

ДОГОВІР    №  01-14/15

про співпрацю між науковими Центрами

 

Первомайськ

«21 »    травня 2015 р.

Харків

« 21 » травня       2015 р.

 

Детальніше...

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про інноваційний центр

Первомайського політехнічного інституту

Національного університету кораблебудування

ім. адмірала Макарова

 І. Загальні положення

1.1.Інноваційний центр (далі Центр) є  структурним підрозділом та основною ланкою в організації науково-дослідної роботи Первомайського політехнічного інституту (далі Інститут), що створюється в складі інституту для сприяння одержанню і використанню нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів.

1.2. У своїй діяльності центр керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН  України стосовно вищої освіти, Статутом університету, Положення про Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова  та  рішень Вченої Ради Інституту, наказами директора ( ректора) та цим Положенням.

1.3. Центр створений у відповідності із наказом ректора Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова за № .

1.4. Центру підпорядковані заступники деканів з наукової роботи факультетів,  керівництво кафедр з питань, що стосуються  науково-дослідної роботи.

1.5.Адміністрація інституту зобов’язана створити умови для роботи  працівників Центру, забезпечити його відповідною матеріально-технічною базою, в т.ч. комп’ютерами та сучасною оргтехнікою, надати можливість користуватися системою Іпtегпеt, електронною поштою.

1.6. Юридична адреса Центру: 55200,  Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Одеська 107.

ІІ. Основні завдання інноваційного центру

2.1. Розвиток досліджень у галузі природничих, гуманітарних, технічних,  соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку як регіону так розбудови економіки країни.

2.2. Виконання прикладних та технічних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі.

2.3.  Підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів.

2.4.Забезпечення підготовки в інституті кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

2.5.Використання наукового і науково-технічного потенціалу інституту для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення  технічних, соціально-економічних перетворень.

2.6.Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної, галузевої науки,  виконавчими органами влади, підприємствами та установами з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок інституту у промисловості та інших галузях.

2.7. Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників.

2.8. Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази інституту та ефективне її використання.

2.9. Організація інформаційної та видавничої діяльності.

2.10. Проведення кон’юнктурних досліджень ринку наукових послуг. 2.11. Діяльність Центру включає:

-   участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних тем, які фінансуються;

-   участь у виконанні госпдоговірних тем;

-   надання послуг щодо просування наукових розробок співробітників інституту на ринок (пошук зацікавлених сторін);

-   виконання договорів про творчу співпрацю з підприємствами та організаціями;

-   виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;

-   виконання проектів Державного фонду фундаментальних досліджень;

-    виконання міжнародних наукових проектів та інше

 ІІІ. Функції інноваційного центру

3.1. Інформує задіяних в науковій роботі осіб про перспективні напрямки, правові та організаційні засади наукової діяльності, а також зміни, які у цій сфері відбуваються.

3.2. Консультує з організаційних та технічних питань здійснення наукової діяльності.

3.3. Координує діяльність кафедр і лабораторії з організації та здійснення наукових досліджень.

3.4. Контролює виконання викладачами університету індивідуальних планів у частині наукової роботи.

3.5. Допомагає в організації та контролює наукову діяльність на факультетах та кафедрах.

3.6. Сприяє діяльності молодих учених та Науковому сектору студентської ради.

3.7. Здійснює моніторинг ефективності наукової діяльності підрозділів інституту, підсумовує результати наукової діяльності у щорічних звітах.

3.8. Налагоджує співробітництво з науковими відділами інших навчальних закладів та іншими установами.

3.9. Знайомить широку громадськість з науковою діяльністю інституту і популяризує наукові здобуття у засобах масової інформації та на офіційному сайті навчального закладу.

 ІV. Структура інноваційного центру

4.1. До персоналу центру входять  завідувач Центру, наукові та інші працівники науково-дослідних робіт.

4.2. Викладачі, старші викладачі, доценти, докторанти, аспіранти, студенти залучаються до роботи у Центрі як наукові працівники на умовах трудових договорів відповідно до штатного розпису та/або договорів підряду.

4.3.Персонал Центру комплектується в залежності від виконуваних ним завдань.

4.4. Центр очолює завідувач, призначений відповідно до наказу директора (ректора). Його трудова функція визначається функціональними обов’язками.

                4.5. Керівник Центру призначається та звільняється з посади відповідно до вимог чинного законодавства.

                4.5. Розміщення Центру здійснюється за рахунок площ відведених для цього інститутом.

 V. Економічна і фінансово-господарська діяльність Центру

5.1.Джерелами фінансування Центру є:

 • матеріальні і фінансові кошти, передані Інститутом;
 • цільове бюджетне та місцеве фінансування, направлене на підтримку наукового потенціалу;
 • добровільні пожертвування і цільові внески юридичних і фізичних осіб;
 • оплата послуг, що надаються Центром;
 • надходжень від виконання державних і міжнародних цільових програм і проектів;
 • кредитів інноваційних фондів;
 • доходи від рекламної, виставкової, видавничої діяльності;
 • інші доходи від діяльності, не забороненої чинним законодавством, відповідно до статуту і ліцензії Інституту.

            5.2. У частині бюджетного фінансування Центр при визначенні системи оплати праці користується законами України для бюджетних організацій.

            5.4. У частині госпрозрахункової діяльності Центр в межах засобів, що є у нього, на оплату праці самостійно визначає форму і систему оплати праці, розміри доплат, надбавок, премій і інших виплат стимулюючого характеру.

VI. Реорганізація та припинення діяльності центру

            6.1. На підставі придбаного досвіду до цього положення можуть бути внесено зміни, затверджені керівником  та схвалені Вченою радою Інституту.

            6.2. Припинення діяльності (ліквідація, реорганізація) Центру здійснюється Інститутом в порядку, передбаченому законодавством України.

 

 

 

Інноваційний центр  – є  структурним підрозділом та основною ланкою в організації науково-дослідної роботи Первомайської філії, що створюється в складі філії для сприяння одержанню і використанню нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів.

Діяльність Центру включає:

 • участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних тем, які фінансуються;
 • участь у виконанні госпдоговірних тем;
 • надання послуг щодо просування наукових розробок співробітників філії на ринок (пошук зацікавлених сторін);
 • виконання договорів про творчу співпрацю з підприємствами та організаціями;
 • виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;
 • виконання проектів Державного фонду фундаментальних досліджень;
 • виконання та участь у міжнародних наукових проектах та інше;

Інноваційний центр (Новини)