Ukrainian English German Polish

Добігає завершення проект Erasmus+ «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» (DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, що розпочато у 2020 році, та разом із завершенням перед членами консорціуму, до яких входять представники вищих навчальних закладів різних країн (Литва, Німеччина, Україна, Словенія, Таджикистан), стоїть велика низка завдань що потрібно реалізувати та розробити для подальшого поширення здобутих наробок, досвіду та практик у освітній простір з метою наближення здобувачів освіти до запитів стейкхолдерів.

На тижневій зустрічі «Big Data in Digital Economy» (27 лютого -5 березня 2023 року)», що відбулась в університеті прикладних наук м.Гамбург (Німеччина),  багато уваги приділялось питанням якісної компоненти щодо ходу та реалізації проекту.
Звіт за два роки реалізації проекту Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова представила професор, доктор економічних наук Лілія Філіпішина, відповідальна за якість реалізації проекту DigEco NUOS.
Серед вагомих якісних досягнень університету варто зазначити розширення кола зацікавлених учасників освітнього процесу, а саме підвищений інтерес студентів інших спеціальностей рівня бакалаврат та науково-педагогічних працівників і стейкхолдерів, що підтверджує контроль опитувань зацікавлених сторін.

За результатами роботи були визначені пріоритетні напрями продовження співпраці з стейкголдерами, прийняті до використання у роботі розроблені типові форми договорів NUOS, опрацьовані особливості укладення партнерських угод між університетами та бізнес-структурами в рамках реалізації проекту та післяпроектної співпраці, обговорено основні етапи та методичні аспекти  проведення підвищення кваліфікації для представників бізнес-структур.
Консорціумом прозвітовано інформацію щодо друку навчального підручника «Digitalization of economics: inter-disciplinary and inter-branch approach», підготовлений українськими університетами-партнерами проекту.
Протокольно визначено та встановлено дедлайни щодо якісного забезпечення заключного етапу проекту, проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості проекту. Розглянуто проект заключних зустрічей та кінцевої конференції учасників консорціуму.
Не зважаючи на нелегкі умови реалізації проекту для українських учасників консорціуму, усі закордонні представники та учасники проекту виразили підтримку та повагу до усього Українського народу та нації в цілому, і зазначили що докладуть максимальних зусиль для наближення ПЕРЕМОГИ. Науковий фронт до ПЕРЕМОГИ – у дії!!  Україна ПЕРЕМОЖЕ!!!

http://digeco.nuos.edu.ua/

   Початок навчального року  2021/2022рр. викладачі і науковці Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та Первомайської філії НУК Ганна Єфімова, Алексій Пащенко, Лілія Філіпішина  приймали участь у Тижні цифрової економіки, який проводив Університет Миколоса Ромеріса (Литва) в рамках проекту DigEco.
    Метою заходу було опанування українськими партнерами інноваційних викладацьких технологій в галузі цифрової економіки - робота з програмним забезпеченням, яке європейські університети використовують під час навчального процесу.
    Впродовж семінарів учасники проекту вивчали програмне забезпечення для курсів DigEco:
- Цифровий маркетинг у дії, представлений PhD Сауліусом Кромалкасом;
- Дизайнерське мислення, представлений проф. д-ром Рутою Адамонієні;
- Блокчейн, управління інноваціями та дизруптивні технології, представлений проф.  д-ром Жанетою Сіманавічієне, PhD Дайвою Бікауске та PhD Юрієм Матискевичем;
- Fintech у галузі банківської справи, страхування та управління активами, представлений Д-ром Маріусом Лаурінайтісом.
   Бібліотека Bloomberg презентувала семінар з питань інклюзивної освіти «Як розробити електронні навчальні матеріали, доступні для інклюзивної освіти».
Учасники консорціуму DigEco від України – Приазовський державний технічний університет, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного представили досягнення проекту та обговорили з європейськими партнерами питання його подальшого виконання.
    Під час Тижня цифрової економіки українські партнери DigEco відвідали Посольство України в Литовській Республіці та Громаду українців у Литві з метою поширення інформації про DigEco, а також взяли участь у заходах, присвячених святкуванню Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України.

Матеріал підготовлено
Інноваційним центром - д.е.н. , професор Філіпішина Лілія Михайлівна

   Важливою подією для наукової спільноти, на при кінці травня, стало проведення 25-26 травня Приазовським державний технічний університет Міжнародної науково-практичної конференцію "Цифрова економіка як фактор стійкого розвитку" в рамках проекту «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» (DigEco). З боку Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в конференції взяли участь професори Лілія Філіпішина, Лариса Гришина, доценти Ігор Тарасов, Ірина Жувагіна, Наталія Мігай, Ірина Хмарська, Сергій Анастасенко, Марина Ковалик, старший викладач Ігор Капура, викладач Марина Гордієнко.  

    Такі наукові заходи дозволять консолідувати зусилля наукової громадськості й практичного досвіду для розвитку цифрової економіки України та країн-партнерів з урахуванням досвіду європейських країн.

   Пленарне засідання конференції включило в себе не тільки доповіді провідних науковців у галузі економічної науки, але і стейкхолдерів – представників компаній, які є зацікавленими в професійності майбутніх випускників університетів. Був зроблений наголос на тому, що діджиталізація економіки – це не просто один з можливих шляхів її розвитку, а об'єктивний процес в глобальному суспільстві. Пандемія COVID-19 показала, що саме діджиталізація економіки виступає тим фактором, який може врятувати фінансову і соціальну систему від ймовірного хаосу. Тому необхідно якомога швидше і ефективніше провадити цей процес, вирішуючи такі питання, як "білі плями" в законодавстві, автоматизація процесів, підготовка висококваліфікованих кадрів тощо. На ці завдання спрямований грантовий проект DigEco, в якому є залученими викладачі НУК та Первомайської філії. Наше завдання – забезпечити випуск таких спеціалістів в економічній галузі, які б змогли успішно працювати в новій, діджиталізованій реальності економічних процесів різного масштабу. Тому конференція "Цифрова економіка як фактор стійкого розвитку"стала важливою віхою не тільки в роботі міжнародного проекту DigEco, але і в рамках подальшої плідної роботи викладачів ПФ НУК зі студентами та абітурієнтами.

Інформація підготовлена професором Філіпішиною Л.М.

 

International meeting of scientists of the DigEco consortium in the framework of the ERASMUS + project

    An important event for the scientific community at the end of May was the holding of the International Scientific and Practical Conference "Digital Economy as a Factor of Sustainable Development" by Priazovsky State Technical University on May 25-26 within the project "Digitalization of the Economy as an Element of Sustainable Development of Ukraine and Tajikistan" (DigEco ). Professors Lilia Filipishyna, Larysa Hryshyna, associate professors Ihor Tarasov, Iryna Zhuvagina, Natalia Mihai, Iryna Khmarska, Serhiy Anastasenko, Maryna Kovalik, senior lecturer Igor Kapulyk and senior lecturer Ihor Kapuk took part in the conference on behalf of the Pervomaisk branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding.

    Such scientific events will allow to consolidate the efforts of the scientific community and practical experience for the development of the digital economy of Ukraine and partner countries, taking into account the experience of Europe.

   The plenary session of the conference included not only reports of leading scientists in the field of economics, but also stakeholders - representatives of companies who are interested in the professionalism of future university graduates. Emphasis was placed on the fact that the digitalization of the economy is not just one of the possible ways of its development, but an objective process in global society. The COVID-19 pandemic has shown that the digitalization of the economy is the factor that can save the financial and social system from possible chaos. Therefore, it is necessary to carry out this process as quickly and efficiently as possible, resolving such issues as "white spots" in the legislation, automation of processes, training of highly qualified staff, etc. The DigEco grant project is aimed at these tasks, in which teachers from NUS and the Pervomaisk branch are involved. Our task is to ensure the release of such specialists in the economic field who would be able to work successfully in the new, digitalized reality of economic processes of various scales. Therefore, the conference "Digital Economy as a Factor of Sustainable Development" became an important milestone not only in the work of the international project DigEco, but also in the further fruitful work of teachers of PF NUS with students and applicants.

The information was prepared by Professor Filipishina L.M.

Індекс євроінтеграційного економічного поступу Миколаївської області 2014-2019 рр.

   Днями науковці кафедри економіки і організації виробництва ПФ НУК професор, завідувач кафедри Гришина Л.О., професор Філіпішина Л.М., доценти Хмарська І.О. та Мігай Н.Б. ГО долучились до презентації  та обговорення ГО «Центр інноваційного розвитку територій», який спільно з Поліським Фондом міжнародних та регіональних досліджень» за сприяння Програми «МАТRA» Посольства Королівства Нідерландів в Україніпредставив результати комплексного дослідження інтеграції областей до європейського економічного простору за 2014-2019 рр. У результаті дослідження, Миколаївська область зайняла 19 місце у загальнонаціональному рейтингу.

 

Динаміка результатів Миколаївщини за зазначений період виглядає наступним чином:

 

   Дослідники відмітили, що починаючи з 2014 року, місцевими органами публічної адміністрації було створено вигідне середовище для реалізації проєвропейських реформ у торгівельно-економічній сфері та управлінні цим процесом на регіональному рівні. Протягом 2014-2019 рр. Миколаївська область, незважаючи на низькі показники за Субіндексом глибини торгівельно-економічнх зав’язків з ЄС, демонструвала відносно непоганий результат за Субіндексом інституційної підтримки євроінтеграційного поступу регіону.

 

 

 

Інформацію надано Інноваційним центром ПФ НУК, професор Філіпішина Л.М.

Робоча зустріч команди проекту DigEco Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Вирішення робочих питань, обговорення плану роботи і результатів тренінгів. Окремий позитив - отримання подарунків від партнерів з лого Erasmus!
  
The working meeting of DigEco NUS project team. Solving work issues, discussing the work plan and training results. An additional positive moment is in receiving gifts with the Erasmus logo from our dear partners!
 
 
 

    Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка мав за честь презентувати проєкт Програми ЄС Еразмус+ DigEco для стейкхолдерів. У стінах столітнього університету радо вітали шановних гостей-учасників offline & online зустрічі: Катерина ПОЛУПАНОВА, начальник Відділу міжнародних проєктів ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», менеджер проєкту DigEco в Україні; Вікторія ГОНЧАР, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (онлайн); Лілія ФІЛІПІШИНА, професор кафедри економіки і організації виробництва Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (онлайн); Володимир ЮР’ЄВ, заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації; Михайло СІМАШКЕВИЧ, голова Кам’янець-Подільської районної ради; Віктор ВІННІЧУК, начальник відділу активної підтримки безробітних Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості; Віталій ЗАВАДСЬКИЙ, директор ТОВ «Акгросолюшнс»; Віталій МАЗУР, директор приватного підприємства «Тепломонтаж-Сервіс»; Андрій МАСТИКАШ, депутат міської ради, директор ТОВ «Поділбудсервіс»; Сергій ПЕЧЕНЮК, голова ТОВ «Іммопретт»; Надія ПОПОВА, начальник Кам’янець-Подільського управління Державної казначейської служби; Мар’ян ТРІПАК, директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
  Віримо, що наша перша зустріч стала початком конструктивної та ефективної співпраці на шляху реалізації завдань проєкту DigEco. Попереду багато відповідальної роботи, але ми докладемо усіх зусиль, аби бути надійними та ефективними партнерами проєктного консорціуму. Отож, make this world more digital with us!
    Окрема подяка, Катерині Полупановій, Вікторії Гончар та Лілії Філіпішиній. Колеги, дякуємо вам за новий досвід та нові знання, які ми отримуємо у межах проєкту.

Дякуємо DigEco!


З повагою, керівництво та колектив Кам’янець - Подільського національного університету імені Івана Огніенко

Відбувся успішний захист магістерських робіт освітньої програми зі спеціальності 051 Економіка

студентів Первомайськоі філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова котрі виконувались в розрізі реалізації проекту #Erasmus + #DigEco
Зміст робіт підкреслив ціль та зміст проекту що орієнтований на сталий розвиток потенціалу інноваційних цифрових технологій в економіці з урахуванням проектного освітнього компоненту для підготовки висококваліфікованих спеціалістів відповідно до потреб ринку праці та найкращих практик ЄЄ і Болонського процесу в Україні.
Успіхів випускникам!
 
 
 

Презентація проєкту "Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану"

Національний університет кораблебудування імені адмірала став одним з переможців проєктів Erasmus+ K2 Розбудова потенціалу Вищої освіти. Проєкт направлено на діджиталізацію процесів вищої освіти та випуску фахівців за сучасними вимогами інформаційного суспільства. 
15 партнерів з ЄС, України та Таджикистану будуть протягом 3 років (2020-2023рр) впроваджувати новітні технології, переймати досвід провідних навчальних закладів Європи. Це б стало не можливо без супер команди викладачів, студентів та науковців. 
Не втрачай часу, долучайся до міжнародного проєкту і отримай можливість повчитися у кращіх викладачів України та Європи.

  
 
Матеріал підготовлено
Інноваційним центром - д.е.н. , професор Філіпішина Лілія Михайлівна
 
 
# CASHLESS_UKRAIN_SUMMIT
 
 

Цифрова революція стрімко змінює наш світ! Безконтактні платежі, мобільні гроші та інноваційні фінансові послуги руйнують традиційні обмеження й стереотипи, відкриваючи нові можливості та перспективи.

У світі, який швидко змінюється, знання дедалі більше стають взаємопов’язаними з інноваційними технологіями, електронними й мобільними платежами. Інноваційні знання мають долати існуючі бар’єри й міфи, а також слугувати ключовим драйвером безготівкової економіки.

До участі у Cashless Ukraine Summit, що організовувався компанією Visa,  у приміщенні “Bel etage” м. Київ, було запрошено інноваційний центр ППІ НУК імені адмірала Макарова, який разом із представниками  ВУЗів, впливових українських та міжнародних лідерів думки, бізнесменів, молоді, вчених та представників засобів масової інформації обговорювали інноваційні тренди у галузі електронних платежів, а також пріоритетів фінансової грамотності для розбудови безготівкового суспільства в Україні.

Мова саміту - українська і англійська. Ще більше учасників приєдналось до Саміту онлайн, адже подія транслювалась в прямому ефірі на Teleportus.ua. 

Спікери акцентували увагу аудиторії на важливості інноваційних технологій та збільшенні ролі електронних платежів у сучасному світі, який стрімко рухається до безготівкового суспільства. Україна повинна брати активну участь у цьому процесі, користуючись перевагами від наданих можливостей.

Під час саміту виступали:

Менді Лемб, Генеральний менеджер  Visa в країнах СНД та Південно- Східної Європи

Валерія Гонтарєва, Голова Національного банку України

Дмитро Шимків,  Заступник Голови Адміністрації Президента України

Ендрю Вулнаф, Віце-президент, Голова департаменту корпоративних комунікацій Visa в країнах Центральної Європи, Близького Сходу і  Африки

Володимир Лавренчук, Голова правління Raiffeisen Банк Аваль

Сергій Швацький, Директор Департаменту роздрібних платежів, Національний банк України

Ніно Масурашвілі, Заступник генерального директора JSC TBC Bank Georgia (Грузія)

Вікторія Герасимович, Голова Департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в Україні

Валерій Майборода, Керівник проектів, Департамент банківських реформ, Національний банк України

Антон Тютюн, Заступник голови правління, Ощадбанк та інші.

Отже, Світ змінюється. Проривні інновації змінюють структуру фінансових послуг і те, як вони надаються і споживаються. Бум цифрових фінансових послуг в Україні вже на підході. І ми готові до таких змін!

 

 ОСВІТНЄ ТА НАУКОВЕ ПАРТНЕРСТВО З  ВІЛЬНЮСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

Візит до Польщі в місто Вроцлав

Міжнародним Республіканським Інститутом (IRI) спільно з партнером Canada під час проведення конкурсу серед активних громадян Південної та Сідної України було обрано представника Первомайського політехнічного інституту НУК імені адмірала Макарова, доцента Філіпішину Лілію Михайлівну, яка  взяла участь у тижневому візиті до Польщі міста Вроцлава, яке є одним із найбільших та найважливіших академічних центрів у країни. У ньому проживає понад 630 тисяч мешканців, 130 тисяч із яких є студентами.

Метою візиту стало порівняння схожих та відмінних сторін у системах розвитку держав України та Польщі.  Міжнародний Республіканський Інститут організував зустрічі учасників програми з посадовими особами загальнонаціонального та місцевого рівня, представником вищих навчальних закладів міста а також неурядових організацій та керівниками приватного бізнесу. Вивчали питання  подолання аналогічних проблем  у ході проведення реформ, а також на шляху до членства в Європейському Союзі.

Під час ознайомлення з освітою, варто зазначити, що Вроцлавські державні і приватні ВНЗ посідають високі позиції у рейтингах, презентують якісну і різноманітну освітню пропозицію. Вроцлавська політехніка та Вроцлавський університет увійшли до переліку найкращих ВНЗ у світі.

Вроцлав – це також одне з найінноваційних міст у Польщі, де активно діють інституції, які підтримують співпрацю науки та бізнесу, розвиток найсучасніших технологій: Вроцлавський центр досліджень EIT+, Вроцлавський технологічний парк, мультимедійний кластер Creativro, Вроцлавський Академічний Центр

У навчальному візиті прийняли участь представники Південної та Східної України.

Дякуємо за отриману можливість керівникам проекту МРІ Майклу Дракману та Олександру Примостко.

Такі навчальні поїздки надають можливість вивчати передовий досвід, інноваційні методи роботи та способи залучення фінансових ресурсів для розвитку та підтримки вищої освіти в Україні. 

Доцент Філіпішина Л.М

Один із корпусів Вроцлавського університету

Ректорський корпус

Статуя, що символізує ректора університету перед входом до ВНЗ

 Презентація ВНЗ Вроцлава

 Зустріч із представниктом ВНЗ міста

 

Зустріч із Консулом Польщі в Україні (Харківської області)

 Група учасників візиту

Національний університет кораблебудування імені адмірала став одним з переможців проєктів Erasmus+ K2 Розбудова потенціалу Вищої освіти. Проєкт направлено на діджиталізацію процесів вищої освіти та випуску фахівців за сучасними вимогами інформаційного суспільства.
15 партнерів з ЄС, України та Таджикистану будуть протягом 3 років (2020-2023рр) впроваджувати новітні технології, переймати досвід провідних навчальних закладів Європи. Це б стало не можливо без супер команди викладачів, студентів та науковців.
Не втрачай часу, долучайся до міжнародного проєкту і отримай можливість повчитися у кращіх викладачів України та Європи.

 

Матеріал підготовлено
Інноваційним центром - д.е.н. , професор Філіпішина Лілія Михайлівна

 

Міжнародним Республіканським Інститутом (IRI) спільно з партнером Canada під час проведення конкурсу серед активних громадян Південної та Сідної України було обрано представника Первомайського політехнічного інституту НУК імені адмірала Макарова, доцента Філіпішину Лілію Михайлівну, яка  взяла участь у тижневому візиті до Польщі міста Вроцлава, яке є одним із найбільших та найважливіших академічних центрів у країни. У ньому проживає понад 630 тисяч мешканців, 130 тисяч із яких є студентами.

Метою візиту стало порівняння схожих та відмінних сторін у системах розвитку держав України та Польщі.  Міжнародний Республіканський Інститут організував зустрічі учасників програми з посадовими особами загальнонаціонального та місцевого рівня, представником вищих навчальних закладів міста а також неурядових організацій та керівниками приватного бізнесу. Вивчали питання  подолання аналогічних проблем  у ході проведення реформ, а також на шляху до членства в Європейському Союзі.

Під час ознайомлення з освітою, варто зазначити, що Вроцлавські державні і приватні ВНЗ посідають високі позиції у рейтингах, презентують якісну і різноманітну освітню пропозицію. Вроцлавська політехніка та Вроцлавський університет увійшли до переліку найкращих ВНЗ у світі.

Вроцлав – це також одне з найінноваційних міст у Польщі, де активно діють інституції, які підтримують співпрацю науки та бізнесу, розвиток найсучасніших технологій: Вроцлавський центр досліджень EIT+, Вроцлавський технологічний парк, мультимедійний кластер Creativro, Вроцлавський Академічний Центр

У навчальному візиті прийняли участь представники Південної та Східної України.

Дякуємо за отриману можливість керівникам проекту МРІ Майклу Дракману та Олександру Примостко.

Такі навчальні поїздки надають можливість вивчати передовий досвід, інноваційні методи роботи та способи залучення фінансових ресурсів для розвитку та підтримки вищої освіти в Україні. 

Доцент Філіпішина Л.М.

 

Один із корпусів Вроцлавського університету

 Ректорський корпус

 Статуя, що символізує ректора університету перед входом до ВНЗ

 Презентація ВНЗ Вроцлава

 Зустріч із представниктом ВНЗ міста

 Зустріч із Консулом Польщі в Україні (Харківської області)

 Група учасників візиту

Цифрова революція стрімко змінює наш світ! Безконтактні платежі, мобільні гроші та інноваційні фінансові послуги руйнують традиційні обмеження й стереотипи, відкриваючи нові можливості та перспективи.

Детальніше...