Ukrainian English Russian

   Важливою подією для наукової спільноти, на при кінці травня, стало проведення 25-26 травня Приазовським державний технічний університет Міжнародної науково-практичної конференцію "Цифрова економіка як фактор стійкого розвитку" в рамках проекту «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» (DigEco). З боку Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в конференції взяли участь професори Лілія Філіпішина, Лариса Гришина, доценти Ігор Тарасов, Ірина Жувагіна, Наталія Мігай, Ірина Хмарська, Сергій Анастасенко, Марина Ковалик, старший викладач Ігор Капура, викладач Марина Гордієнко.  

    Такі наукові заходи дозволять консолідувати зусилля наукової громадськості й практичного досвіду для розвитку цифрової економіки України та країн-партнерів з урахуванням досвіду європейських країн.

   Пленарне засідання конференції включило в себе не тільки доповіді провідних науковців у галузі економічної науки, але і стейкхолдерів – представників компаній, які є зацікавленими в професійності майбутніх випускників університетів. Був зроблений наголос на тому, що діджиталізація економіки – це не просто один з можливих шляхів її розвитку, а об'єктивний процес в глобальному суспільстві. Пандемія COVID-19 показала, що саме діджиталізація економіки виступає тим фактором, який може врятувати фінансову і соціальну систему від ймовірного хаосу. Тому необхідно якомога швидше і ефективніше провадити цей процес, вирішуючи такі питання, як "білі плями" в законодавстві, автоматизація процесів, підготовка висококваліфікованих кадрів тощо. На ці завдання спрямований грантовий проект DigEco, в якому є залученими викладачі НУК та Первомайської філії. Наше завдання – забезпечити випуск таких спеціалістів в економічній галузі, які б змогли успішно працювати в новій, діджиталізованій реальності економічних процесів різного масштабу. Тому конференція "Цифрова економіка як фактор стійкого розвитку"стала важливою віхою не тільки в роботі міжнародного проекту DigEco, але і в рамках подальшої плідної роботи викладачів ПФ НУК зі студентами та абітурієнтами.

Інформація підготовлена професором Філіпішиною Л.М.

 

International meeting of scientists of the DigEco consortium in the framework of the ERASMUS + project

    An important event for the scientific community at the end of May was the holding of the International Scientific and Practical Conference "Digital Economy as a Factor of Sustainable Development" by Priazovsky State Technical University on May 25-26 within the project "Digitalization of the Economy as an Element of Sustainable Development of Ukraine and Tajikistan" (DigEco ). Professors Lilia Filipishyna, Larysa Hryshyna, associate professors Ihor Tarasov, Iryna Zhuvagina, Natalia Mihai, Iryna Khmarska, Serhiy Anastasenko, Maryna Kovalik, senior lecturer Igor Kapulyk and senior lecturer Ihor Kapuk took part in the conference on behalf of the Pervomaisk branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding.

    Such scientific events will allow to consolidate the efforts of the scientific community and practical experience for the development of the digital economy of Ukraine and partner countries, taking into account the experience of Europe.

   The plenary session of the conference included not only reports of leading scientists in the field of economics, but also stakeholders - representatives of companies who are interested in the professionalism of future university graduates. Emphasis was placed on the fact that the digitalization of the economy is not just one of the possible ways of its development, but an objective process in global society. The COVID-19 pandemic has shown that the digitalization of the economy is the factor that can save the financial and social system from possible chaos. Therefore, it is necessary to carry out this process as quickly and efficiently as possible, resolving such issues as "white spots" in the legislation, automation of processes, training of highly qualified staff, etc. The DigEco grant project is aimed at these tasks, in which teachers from NUS and the Pervomaisk branch are involved. Our task is to ensure the release of such specialists in the economic field who would be able to work successfully in the new, digitalized reality of economic processes of various scales. Therefore, the conference "Digital Economy as a Factor of Sustainable Development" became an important milestone not only in the work of the international project DigEco, but also in the further fruitful work of teachers of PF NUS with students and applicants.

The information was prepared by Professor Filipishina L.M.

Індекс євроінтеграційного економічного поступу Миколаївської області 2014-2019 рр.

   Днями науковці кафедри економіки і організації виробництва ПФ НУК професор, завідувач кафедри Гришина Л.О., професор Філіпішина Л.М., доценти Хмарська І.О. та Мігай Н.Б. ГО долучились до презентації  та обговорення ГО «Центр інноваційного розвитку територій», який спільно з Поліським Фондом міжнародних та регіональних досліджень» за сприяння Програми «МАТRA» Посольства Королівства Нідерландів в Україніпредставив результати комплексного дослідження інтеграції областей до європейського економічного простору за 2014-2019 рр. У результаті дослідження, Миколаївська область зайняла 19 місце у загальнонаціональному рейтингу.

 

Динаміка результатів Миколаївщини за зазначений період виглядає наступним чином:

 

   Дослідники відмітили, що починаючи з 2014 року, місцевими органами публічної адміністрації було створено вигідне середовище для реалізації проєвропейських реформ у торгівельно-економічній сфері та управлінні цим процесом на регіональному рівні. Протягом 2014-2019 рр. Миколаївська область, незважаючи на низькі показники за Субіндексом глибини торгівельно-економічнх зав’язків з ЄС, демонструвала відносно непоганий результат за Субіндексом інституційної підтримки євроінтеграційного поступу регіону.

 

 

 

Інформацію надано Інноваційним центром ПФ НУК, професор Філіпішина Л.М.

Робоча зустріч команди проекту DigEco Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Вирішення робочих питань, обговорення плану роботи і результатів тренінгів. Окремий позитив - отримання подарунків від партнерів з лого Erasmus!
  
The working meeting of DigEco NUS project team. Solving work issues, discussing the work plan and training results. An additional positive moment is in receiving gifts with the Erasmus logo from our dear partners!
 
 
 

    Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка мав за честь презентувати проєкт Програми ЄС Еразмус+ DigEco для стейкхолдерів. У стінах столітнього університету радо вітали шановних гостей-учасників offline & online зустрічі: Катерина ПОЛУПАНОВА, начальник Відділу міжнародних проєктів ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», менеджер проєкту DigEco в Україні; Вікторія ГОНЧАР, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (онлайн); Лілія ФІЛІПІШИНА, професор кафедри економіки і організації виробництва Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (онлайн); Володимир ЮР’ЄВ, заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації; Михайло СІМАШКЕВИЧ, голова Кам’янець-Подільської районної ради; Віктор ВІННІЧУК, начальник відділу активної підтримки безробітних Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості; Віталій ЗАВАДСЬКИЙ, директор ТОВ «Акгросолюшнс»; Віталій МАЗУР, директор приватного підприємства «Тепломонтаж-Сервіс»; Андрій МАСТИКАШ, депутат міської ради, директор ТОВ «Поділбудсервіс»; Сергій ПЕЧЕНЮК, голова ТОВ «Іммопретт»; Надія ПОПОВА, начальник Кам’янець-Подільського управління Державної казначейської служби; Мар’ян ТРІПАК, директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
  Віримо, що наша перша зустріч стала початком конструктивної та ефективної співпраці на шляху реалізації завдань проєкту DigEco. Попереду багато відповідальної роботи, але ми докладемо усіх зусиль, аби бути надійними та ефективними партнерами проєктного консорціуму. Отож, make this world more digital with us!
    Окрема подяка, Катерині Полупановій, Вікторії Гончар та Лілії Філіпішиній. Колеги, дякуємо вам за новий досвід та нові знання, які ми отримуємо у межах проєкту.

Дякуємо DigEco!


З повагою, керівництво та колектив Кам’янець - Подільського національного університету імені Івана Огніенко

Національний університет кораблебудування імені адмірала став одним з переможців проєктів Erasmus+ K2 Розбудова потенціалу Вищої освіти. Проєкт направлено на діджиталізацію процесів вищої освіти та випуску фахівців за сучасними вимогами інформаційного суспільства.
15 партнерів з ЄС, України та Таджикистану будуть протягом 3 років (2020-2023рр) впроваджувати новітні технології, переймати досвід провідних навчальних закладів Європи. Це б стало не можливо без супер команди викладачів, студентів та науковців.
Не втрачай часу, долучайся до міжнародного проєкту і отримай можливість повчитися у кращіх викладачів України та Європи.

 

Матеріал підготовлено
Інноваційним центром - д.е.н. , професор Філіпішина Лілія Михайлівна

 

Міжнародним Республіканським Інститутом (IRI) спільно з партнером Canada під час проведення конкурсу серед активних громадян Південної та Сідної України було обрано представника Первомайського політехнічного інституту НУК імені адмірала Макарова, доцента Філіпішину Лілію Михайлівну, яка  взяла участь у тижневому візиті до Польщі міста Вроцлава, яке є одним із найбільших та найважливіших академічних центрів у країни. У ньому проживає понад 630 тисяч мешканців, 130 тисяч із яких є студентами.

Метою візиту стало порівняння схожих та відмінних сторін у системах розвитку держав України та Польщі.  Міжнародний Республіканський Інститут організував зустрічі учасників програми з посадовими особами загальнонаціонального та місцевого рівня, представником вищих навчальних закладів міста а також неурядових організацій та керівниками приватного бізнесу. Вивчали питання  подолання аналогічних проблем  у ході проведення реформ, а також на шляху до членства в Європейському Союзі.

Під час ознайомлення з освітою, варто зазначити, що Вроцлавські державні і приватні ВНЗ посідають високі позиції у рейтингах, презентують якісну і різноманітну освітню пропозицію. Вроцлавська політехніка та Вроцлавський університет увійшли до переліку найкращих ВНЗ у світі.

Вроцлав – це також одне з найінноваційних міст у Польщі, де активно діють інституції, які підтримують співпрацю науки та бізнесу, розвиток найсучасніших технологій: Вроцлавський центр досліджень EIT+, Вроцлавський технологічний парк, мультимедійний кластер Creativro, Вроцлавський Академічний Центр

У навчальному візиті прийняли участь представники Південної та Східної України.

Дякуємо за отриману можливість керівникам проекту МРІ Майклу Дракману та Олександру Примостко.

Такі навчальні поїздки надають можливість вивчати передовий досвід, інноваційні методи роботи та способи залучення фінансових ресурсів для розвитку та підтримки вищої освіти в Україні. 

Доцент Філіпішина Л.М.

 

Один із корпусів Вроцлавського університету

 Ректорський корпус

 Статуя, що символізує ректора університету перед входом до ВНЗ

 Презентація ВНЗ Вроцлава

 Зустріч із представниктом ВНЗ міста

 Зустріч із Консулом Польщі в Україні (Харківської області)

 Група учасників візиту

Цифрова революція стрімко змінює наш світ! Безконтактні платежі, мобільні гроші та інноваційні фінансові послуги руйнують традиційні обмеження й стереотипи, відкриваючи нові можливості та перспективи.

Детальніше...

Підписана угода   про співпрацю Первомайської міської ради та Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адм.Макарова на 2015-2020 рр.

 1

 2

 3

Підписано договір про співпрацю  між Молдавською Економічною Академією (Молдова, м. Кишинів) та Первомайським політехнічним інститутом.

 IMG 3542

IMG 3545

 

Документи для завантаження. Договори.

 

Запрошуємо прийняти участь у семінарі

Свободнаяшколаэкономикииэкономическихреформ",

що проводиться за підтримки міжнародніх представників та експертів різних рівнів  

Детальну інформацію завантажити ТУТ....

 

 

 

 

ДОГОВІР    №  01-14/15

про співпрацю між науковими Центрами

 

Первомайськ

«21 »    травня 2015 р.

Харків

« 21 » травня       2015 р.

 

Детальніше...

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про інноваційний центр

Первомайського політехнічного інституту

Національного університету кораблебудування

ім. адмірала Макарова

 І. Загальні положення

1.1.Інноваційний центр (далі Центр) є  структурним підрозділом та основною ланкою в організації науково-дослідної роботи Первомайського політехнічного інституту (далі Інститут), що створюється в складі інституту для сприяння одержанню і використанню нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів.

1.2. У своїй діяльності центр керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН  України стосовно вищої освіти, Статутом університету, Положення про Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова  та  рішень Вченої Ради Інституту, наказами директора ( ректора) та цим Положенням.

1.3. Центр створений у відповідності із наказом ректора Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова за № .

1.4. Центру підпорядковані заступники деканів з наукової роботи факультетів,  керівництво кафедр з питань, що стосуються  науково-дослідної роботи.

1.5.Адміністрація інституту зобов’язана створити умови для роботи  працівників Центру, забезпечити його відповідною матеріально-технічною базою, в т.ч. комп’ютерами та сучасною оргтехнікою, надати можливість користуватися системою Іпtегпеt, електронною поштою.

1.6. Юридична адреса Центру: 55200,  Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Одеська 107.

ІІ. Основні завдання інноваційного центру

2.1. Розвиток досліджень у галузі природничих, гуманітарних, технічних,  соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку як регіону так розбудови економіки країни.

2.2. Виконання прикладних та технічних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі.

2.3.  Підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів.

2.4.Забезпечення підготовки в інституті кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

2.5.Використання наукового і науково-технічного потенціалу інституту для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення  технічних, соціально-економічних перетворень.

2.6.Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної, галузевої науки,  виконавчими органами влади, підприємствами та установами з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок інституту у промисловості та інших галузях.

2.7. Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників.

2.8. Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази інституту та ефективне її використання.

2.9. Організація інформаційної та видавничої діяльності.

2.10. Проведення кон’юнктурних досліджень ринку наукових послуг. 2.11. Діяльність Центру включає:

-   участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних тем, які фінансуються;

-   участь у виконанні госпдоговірних тем;

-   надання послуг щодо просування наукових розробок співробітників інституту на ринок (пошук зацікавлених сторін);

-   виконання договорів про творчу співпрацю з підприємствами та організаціями;

-   виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;

-   виконання проектів Державного фонду фундаментальних досліджень;

-    виконання міжнародних наукових проектів та інше

 ІІІ. Функції інноваційного центру

3.1. Інформує задіяних в науковій роботі осіб про перспективні напрямки, правові та організаційні засади наукової діяльності, а також зміни, які у цій сфері відбуваються.

3.2. Консультує з організаційних та технічних питань здійснення наукової діяльності.

3.3. Координує діяльність кафедр і лабораторії з організації та здійснення наукових досліджень.

3.4. Контролює виконання викладачами університету індивідуальних планів у частині наукової роботи.

3.5. Допомагає в організації та контролює наукову діяльність на факультетах та кафедрах.

3.6. Сприяє діяльності молодих учених та Науковому сектору студентської ради.

3.7. Здійснює моніторинг ефективності наукової діяльності підрозділів інституту, підсумовує результати наукової діяльності у щорічних звітах.

3.8. Налагоджує співробітництво з науковими відділами інших навчальних закладів та іншими установами.

3.9. Знайомить широку громадськість з науковою діяльністю інституту і популяризує наукові здобуття у засобах масової інформації та на офіційному сайті навчального закладу.

 ІV. Структура інноваційного центру

4.1. До персоналу центру входять  завідувач Центру, наукові та інші працівники науково-дослідних робіт.

4.2. Викладачі, старші викладачі, доценти, докторанти, аспіранти, студенти залучаються до роботи у Центрі як наукові працівники на умовах трудових договорів відповідно до штатного розпису та/або договорів підряду.

4.3.Персонал Центру комплектується в залежності від виконуваних ним завдань.

4.4. Центр очолює завідувач, призначений відповідно до наказу директора (ректора). Його трудова функція визначається функціональними обов’язками.

                4.5. Керівник Центру призначається та звільняється з посади відповідно до вимог чинного законодавства.

                4.5. Розміщення Центру здійснюється за рахунок площ відведених для цього інститутом.

 V. Економічна і фінансово-господарська діяльність Центру

5.1.Джерелами фінансування Центру є:

  • матеріальні і фінансові кошти, передані Інститутом;
  • цільове бюджетне та місцеве фінансування, направлене на підтримку наукового потенціалу;
  • добровільні пожертвування і цільові внески юридичних і фізичних осіб;
  • оплата послуг, що надаються Центром;
  • надходжень від виконання державних і міжнародних цільових програм і проектів;
  • кредитів інноваційних фондів;
  • доходи від рекламної, виставкової, видавничої діяльності;
  • інші доходи від діяльності, не забороненої чинним законодавством, відповідно до статуту і ліцензії Інституту.

            5.2. У частині бюджетного фінансування Центр при визначенні системи оплати праці користується законами України для бюджетних організацій.

            5.4. У частині госпрозрахункової діяльності Центр в межах засобів, що є у нього, на оплату праці самостійно визначає форму і систему оплати праці, розміри доплат, надбавок, премій і інших виплат стимулюючого характеру.

VI. Реорганізація та припинення діяльності центру

            6.1. На підставі придбаного досвіду до цього положення можуть бути внесено зміни, затверджені керівником  та схвалені Вченою радою Інституту.

            6.2. Припинення діяльності (ліквідація, реорганізація) Центру здійснюється Інститутом в порядку, передбаченому законодавством України.