Ukrainian English German Polish

ГО "Грандів, рейтингів та номінацій", БО "Комітет з громадських нагород України" спільно з експертною радою повідомляють, що міжнародною премією "Культурна дипломатія" була нагороджена у Номінації «Освітня дипломатія»
Ірина Жувагіна, Україна, кандидат економічних наук, доцент, декан Інженерно-економічного факультету Первомайського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Рішення про нагородження № 692 від 5 липня 2023 року, Київ.

Public Organization "Grandees, Ratings and Nominations", Charitable Organization "Committee for Public Awards of Ukraine" together with the Expert Council announce that the International Award "Cultural Diplomacy" was awarded Nomination "Educational Diplomacy"
Iryna Zhuvahina, Ukraine, candidate of economic sciences, associate professor, dean of the Faculty of Engineering and Economics of the Pervomaysky Educational and Scientific Institute of the Admiral Makarov National Shipbuilding University.
Award Decision # 692, July 5, 2023, Kyiv.