Акредитація освітньо-професійної програми  «Економіка і управління підприємством» спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за другим (магістерським) рівнем в ПФ НУК імені адмірала Макарова

 У період з 7 по 9 листопада 2018 року в Первомайській філії працювала комісія з акредитаційної  експертизи освітньо-професійної програми «Економіка і управління підприємством» спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

До складу комісії увійшли: доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі  Чорна Марина Віталіївна та доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Паршина Олена Анатоліївна.

Комісія розглянула подану Первомайською філією НУК імені адмірала Макарова акредитаційну справу, провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу державним вимогам щодо підготовки фахівців.

 Під час проведення акредитаційної експертизи комісія перевірила фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Первомайської філії НУК та їх відповідність вимогам чинного законодавства.

Члени експертної комісії констатували, що у Первомайській філії створена необхідна матеріально-технічна та навчально-методична база для ефективного проведення навчально-виховного процесу, яка дає можливість здійснювати підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка і управління підприємством» спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Результати проведених контрольних заходів щодо перевірки знань під час роботи експертної комісії засвідчили, що показники якості підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти повністю відповідають вимогам щодо акредитації.