У період з 5 по 7 листопада в Первомайській філії працювала комісія з акредитаційної експертизи освітньо – професійної програми «Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

До складу комісії увійшли доктор економічних наук, професор, зав. кафедри «Економіки підприємництва та економічної безпеки» Херсонського національного технічного університету - Шарко Маргарита Василівна та кандидат економічних наук, професор, зав кафедри «Економіки підприємства та інвестицій» Національного університету «Львівська політехніка» - Козик Василь Васильович.

Комісія протягом цього часу розглянула подану Первомайською філією НУК ім. ад. Макарова акредитаційну справу, провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності нашого навчального закладу державним вимогам щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (Магістерським) рівнем вищої освіти.

Під час проведення акредитаційної експертизи комісія перевірила достовірність інформації, подану вишем  органу  ліцензування  разом  з заявою, а також фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально - технічного, інформаційного забезпечення ПФ НУК та її відповідність вимогам чинного законодавства.

Члени комісії перевірили якість підготовки  студентів, провівши комплексні контрольні роботи. На думку експертної комісії кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, якість підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної «Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем відповідають вимогам системи вищої освіти та забезпечують державну гарантію якості освіти.

Комісія вважає за можливе акредитувати вищезгадану освітньо-професійну програму.