Машинобудівний факультет є структурним підрозділом Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. На факультеті забезпечується ступенева підготовка фахівців до відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Випускники 11-го класу середньої школи навчаються до рівня «бакалавр» протягом чотирьох років після вступу на перший курс на основі результатів незалежного тестування.

Випускники Первомайського коледжу, або іншого після отримання диплому молодшого спеціаліста можуть без незалежного тестування навчатися протягом 2-х років до рівня «бакалавр» за обраним напрямом підготовки, а на основі  диплому бакалавра продовжити навчання протягом 1,5 років до рівня «спеціаліст» - для роботи у відповідних галузях промисловості.

Навчання проводиться за денною або заочною формою. При денній формі - 90% вступників забезпечуються бюджетними місцями.

Це дозволяє студентам при середньому балі екзаменаційної сесії не менше чотирьох в 5-ти бальній шкалі - отримувати стипендію.

Перелік напрямів підготовки і спеціальностей, за якими здійснює підготовку машинобудівний факультет, приведений в таблиці.

Галузь знань

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Бакалавр

Спеціаліст

Напрям

Кваліфікація

Спеціальність

Кваліфікація

0505

Машинобудування

та

матеріалообробка

6.050502 –

“Інженерна механіка”

Бакалавр з інженерної механіки

7.05050201 – “Технології машинобудування

Інженер-механік

6.050503 -“Машинобудування”

Бакалавр з машинобудування

7.05050304 –Двигуни внутрішнього згорання

Інженер-механік

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601 –“Теплоенергетика”

Бакалавр з теплоенергетики

7.05060101 –Теплоенергетика

Інженер-теплоенергетик

Випускники за рекомендацією кафедр можуть продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі Національного університету кораблебудування або інших навчальних закладів України.

На факультеті працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, серед яких мають вчені ступені доктора технічних наук - 3,  кандидата технічних наук - 17, хімічних наук – 1;  в тому числі мають вчені звання професора – 5,  доцента – 15.   Є також викладачі, які мають великий досвід роботи на машинобудівних підприємствах та молоді викладачі, які одночасно навчаються в аспірантурі.

Науково-педагогічними працівниками  здійснюється постійна наукова робота за актуальними проблемами машинобудування, двигунобудування та теплоенергетики. За її тематикою проводяться Міжнародні, Всеукраїнські і регіональні науково-практичні конференції,  студентські наукові конференції та форуми.

Факультет має сучасну матеріально-технічну базу: відповідні до напрямів підготовки і спеціальностей лабораторії, кабінети, комп’ютери оснащені необхідними електронними програмами для проектування, металоріжучі верстати різних груп, з ЧПК та з робототехнікою. Проводяться екскурсії студентів на підприємства, наприклад на підприємства Первомайська, Южноукраїнська та інші, для ознайомлення з самим сучасним машинобудівним та теплоенергетичним обладнанням.